Algemene voorwaarden

Op 25/05/2018 trad de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. GDPR of General Data Protection Regulation is een Europese verordening met als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens.
Wat betekent dit concreet voor Mijnverkeersongeval.be?
Om u in te lichten welke stappen wij hebben ondernomen in het kader van de GDPR, hierna een kort overzicht:

 • Gebruiksvoorwaarden
  Onze Gebruiksvoorwaarden vindt u nog steeds terug onderaan op onze website ‘Disclaimer en privacy’.

 • Privacy policy
  Ons Privacy beleid vindt u terug onderaan op onze website ‘Disclaimer en privacy’. Essentieel hier op te merken is dat wij enkel die gegevens bijhouden die nodig waren of zijn om u de gevraagde berekening te geven en in bepaalde gevallen uw contactgegevens worden overgemaakt aan Intolaw Advocaten. Meer informatie over het privacy beleid van Intolaw vindt u op de website Intolaw.be

 • Cookie policy
  Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestandje dat bij het bezoeken van de pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Dit wordt door uw (internet)browser opgeslagen op de harde schijf van uw desktop, laptop of smartphone. Wij gebruiken op deze website enkel analyserende cookies, samen met een cookie die bijhoudt of u de cookie balk heeft weggeklikt.

 • Gegevens worden niet gedeeld
  Uw gegevens werden en worden nooit aan derden doorgegeven behoudens wanneer u daar uitdrukkelijk de toestemming toe heeft gegeven.

Disclaimer en Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN INTOLAW ADVOCATEN

1. Toepassingsgebied en voorwerp van de opdracht

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie die geleverd is door IntoLaw Advocaten, haar vennoten, medewerkers, stagiairs en alle personen die werken voor of in samenwerking met het kantoor. Dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, waarbij de algemene voorwaarden dan slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in de overeenkomst werd bepaald.
Een cliënt die contracteert met een bepaalde advocaat van IntoLaw Advocaten kan met eenieder van de advocaten die deel uitmaken van IntoLaw Advocaten in contact worden gesteld ter behandeling van zijn of haar dossier, zonder dat de cliënt zich kan verzetten tegen deze beslissing. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.
De diensten die IntoLaw Advocaten aanbiedt zijn de volgende: juridisch advies, geschillenbeslechting, opmaak en negotiëren contracten, bemiddeling, strategie en andere in diverse expertisedomeinen.

2. Juridische informatieplicht

Het WER legt advocaten de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. IntoLaw Advocaten benadrukt dat cliënten uitdrukkelijk kennis moeten nemen van deze algemene voorwaarden en ook de andere pagina’s van deze website dient te bezoeken. De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies (http://www.advocaat.be) en op de website van de Orde van Franstalige Balies (https://www.avocats.be)
IntoLaw Advocaten is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.751.226 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent, te Brussel en te Luik.
IntoLaw Advocaten heeft via de Orde van Advocaten Balie Gent een beroepsaansprakelijk- heidsverzekering onderschreven bij Vanbreda Risk & Benefits (adres: Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van IntoLaw Advocaten, haar vennoten, medewerkers of stagiairs, verbonden aan IntoLaw Advocaten.

De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor.
De advocaten van IntoLaw Advocaten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren (max. 2.500.000 EUR). IntoLaw Advocaten heeft via de Orde van Advocaten Balie Brussel een beroepsaansprakelijk- heidsverzekering onderschreven bij Ethias ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van IntoLaw Advocaten, haar vennoten, medewerkers of stagiairs, verbonden aan IntoLaw Advocaten.
De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor.
De advocaten van IntoLaw Advocaten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren (max. 2.500.000 EUR).
Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van IntoLaw advocaten niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij de aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.

3. Vraag tot informatie of klacht

IntoLaw advocaten is te bereiken op:
BVBA IntoLaw advocaten, Begijnhoflaan 408B – 9000 Gent; Tel: 0032 (0)9 265 00 65; Fax: 0032 (0)9 265 00 66; E-mail: info@intolaw.be
Indien cliënt een klacht heeft kan hij of zij deze in eerste instantie rechtstreeks indienen of informatie verkrijgen bij IntoLaw advocaten op de voormelde coördinaten.
Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronische klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

4. Medewerking/verplichtingen van de cliënt

Alle nuttige informatie die in het belang van de zaak is, dient overgemaakt te worden aan de advocaat die met de opdracht belast is. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie alsook om de stukken te bezorgen. Indien de cliënt de volledige medewerking niet verleent overeenkomstig de afspraken, dan behoudt IntoLaw Advocaten zich het recht om de samenwerking stop te zetten.

5. Kosten en ereloon

Een ereloonstaat van een advocaat bevat drie elementen: het ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten.
In geval IntoLaw Advocaten gehouden zou zijn enige som aan cliënt (terug) te betalen, gelden bij enige tekortkomingen voor IntoLaw Advocaten dezelfde bepalingen en daaruit voortvloeiende vergoedingen zoals hoger vermeld.

5.1. Ereloon

De advocaat heeft het recht om zelf het ereloon te bepalen. Het ereloon moet begroot worden met bescheidenheid en billijke gelijkmatigheid conform art. 446 ter Ger. W. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties en Intolaw Advocaten kiest er voor om een uurtarief te hanteren waarbij het tarief varieert naargelang de specialisatiegraad en ervaring van de advocaat, de complexiteit, het belang en de hoogdringendheid van de zaak alsook de draagkracht van cliënt(e).
Het gehanteerde uurtarief varieert van 125 euro tot 200 euro (excl. 21% BTW).

5.2. Kosten van de advocaat (kantoor)

Ons kantoor wendt een eenmalige dossierkost van € 60,00 (excl. 21% BTW) aan, waarna de volgende tarieven per eenheid (en excl. 21% BTW) worden toegepast:
Fotokopie € 0,25; E-mail € 4,50; Fax € 0,50; Dactylografie per pagina € 10,00; Verplaatsing per km € 0,50; Griffiebon € 1,00.

5.3. Gerechtskosten

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Zij worden aan cliënt doorgerekend, zoals aan het kantoor gefactureerd. Doorgerekende kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

5.4 De betaling

Voor de aanvang van en tijdens de opdracht kan u worden uitgenodigd tot storting van voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten. Zo sluit het kantoor de financiële verrassing voor de cliënt uit. Voorschotten zullen, in overeenstemming met randnummer 93 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. nr. 0124.411) d.d. 20 november 2013, ten belope van 50 % geacht worden te zien op kosten die buiten de maatstaf van heffing van BTW doorbelast mogen worden.
In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Er zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaald in randnummer 93, lid 2, van de hierboven genoemde circulaire van 20 november 2013.
Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 18 april 2014 van de BTW-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen BTW aangerekend worden tot zo lang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er de staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloon- en kostenstaat of de provisienota dan dient hij of zij deze binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te protesteren.

Tenzij dit uitdrukkelijk anders bepaald is, dienen de verschuldigde ereloon- en kostenstaten en/of provisienota’s, betaald te worden op de zetel van IntoLaw Advocaten binnen uiterlijk vijftien dagen na de datum van verzending ervan, bij gebreke waaraan vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intrest verschuldigd is, berekend aan 1% per begonnen maand. Het bedrag van de ereloon- en kostenstaat of de provisienota dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, worden verhoogd met 10% (met een minimum van 150 euro), als forfaitaire schadevergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling.
Wanneer de cliënt in gebreke blijft een enkele ereloon- en kostenstaat of provisienota te betalen op de vervaldag, dan zullen alle vorderingsstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
Bij niet betaling binnen de gemelde betalingstermijn, kunnen de advocaten van IntoLaw Advocaten hun werkzaamheden opschorten. Noch IntoLaw Advocaten, noch de advocaten die er deel van uitmaken kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de hierdoor ontstane schade.

De advocaat vermag bedragen die deze ontvangt voor rekening van de cliënt inhouden tot dekking van de openstaande provisienota’s of staten van kosten en ereloon.

6. Confidentialiteit

De advocaten van IntoLaw Advocaten zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Het overmaken van brieven, adviezen, procedurestukken, enz. aan haar cliënten geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van IntoLaw Advocaten.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De stukken uitgaande van IntoLaw Advocaten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken titularissen van deze intellectuele eigendomsrechten.
Omdat voormelde documenten eigen zijn aan specifieke situaties en specifieke cliënten kunnen deze derhalve niet zomaar worden toegepast op andere situaties of voor andere personen, zonder een nieuwe analyse door IntoLaw Advocaten.

8. Aansprakelijkheid en verplichtingen van het kantoor

IntoLaw Advocaten heeft via de Orde van Advocaten Balie Gent en Brussel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij:
• Gent: Vanbreda Risk & Benefits (zie hoger)
• Brussel: Ethias (zie hoger)

Indien er evenwel geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden ook, dan is de aansprakelijkheid van IntoLaw Advocaten en haar medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door IntoLaw Advocaten geleverde diensten die tot het aansprakelijkheidsgeschil aanleiding gaven.
Bij de beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken gearchiveerd worden en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden door IntoLaw Advocaten. Na de periode van vijf jaar behoudt IntoLaw Advocaten zich het recht voor het dossier te vernietigen.

9. Witwaspreventie

Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.
Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht in bepaalde omstandigheden hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

10. Herroepingsrecht

IntoLaw Advocaten verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt IntoLaw Advocaten zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. IntoLaw Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan cliënt, aan derden of aan overmacht.
Bij advisering van cliënt via de website, begint IntoLaw Advocaten niet met de uitvoering van de diensten tot het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van de contractsluiting.
Indien cliënt wenst dat IntoLaw Advocaten onmiddellijk aanvangt met de uitvoering van de diensten, moet hij of zij uitdrukkelijk hierom verzoeken. Op deze manier erkent cliënt dat hij of zij het herroepingsrecht verliest van zodra het contract volledig uitgevoerd is. Indien cliënt een dergelijk verzoek van onmiddellijke uitvoering doet, en vervolgens zijn of haar herroepingsrecht inroept voordat het contract volledig uitgevoerd is, factureert IntoLaw Advocaten aan cliënt een bedrag van erelonen en kosten dat pro rata berekend wordt a rato van de reeds geleverde diensten op het ogenblik waarop cliënt IntoLaw Advocaten op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht.
Cliënt kan van zijn of haar herroepingsrecht gebruik te maken door dit schriftelijk en ondubbelzinnig aan IntoLaw advocaten mee te delen.

11. Beëindiging van de overeenkomst

Cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door IntoLaw advocaten daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. IntoLaw advocaten maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. IntoLaw advocaten kan geen schadevergoeding vragen.
Op eerste verzoek zal Intolaw advocaten aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.
De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de advocaat de prestaties staakt, dient IntoLaw advocaten rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke overeenkomst die wordt afgesloten met IntoLaw Advocaten is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.